Hướng dẫn sử dụng máy tính tài chính BA II Plus

Học qua web: 

http://e-learning24h.com/bai-giang/bai-1-huong-dan-su-dung-may-tinh-tai-chinh-giai-bai-tap-cfa-frm-tu-a-z-14-426.html

Nội dung bài học:

 • Bài 1.1: Tính lãi suất khoản vay trả góp bằng tay
 • Bài 1.2: Tính lãi suất khoản vay thế chấp bằng máy tính
 • Bài 2.1: Tính PMT trả hàng tháng và hàng quí bằng tay
 • Bài 2.2: Tính PMT trả hàng tháng và hàng quí bằng máy tính
 • Bài 3.1: Tính FV và PV bằng tay
 • Bài 4.1: Tính Ordinary Annuity & Deu Annuity bằng tay
 • Bài 4.2: Tính Ordinary Annuity & Deu Annuity bằng máy tính tài chính
 • Bài 5: Tính Ordinary Perpetual & Deu Perpetual bằng máy tính tài chính
 • Bài 6: Tính down payment?
 • Bài 7: Giá trị hiện tại của những dòng tiền không bằng nhau & cách sử dụng biến nhớ
 • Bài 8: Computing Present Value of a Lease With Residual Value
 • Bài 9.1: Hiểu cách lên kế hoạch trả dần nợ (Amortization Plan)
 • Bài 9.2: Hiểu cách tính Amortization & balloon payment
 • Bài 10: Solving for unequal cash flow
 • Bài 11: Value of a lease with uneven payments
 • Bài 12: Bài tập về nhà & link down tài liệu

Bình luận